STATUT
Klubu Sportowego „Klub Sportu.pl”
w Rzeszowie
 
 Rozdział I
Nazwa, teren działania i siedziba, charakter prawny

 §1

Klub Sportowy „Klub Sportu.pl” zwany dalej „Klubem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem mającym na celu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

§2

1. Siedzibą i terenem działania Klubu jest miasto Rzeszów.

2. Dla właściwego realizowania swych celów Klub może prowadzić działalność także poza   granicami Miasta Rzeszowa.

3. Klub może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.

§3

Klub jest klubem sportowym w rozumieniu art.3 ustawy o sporcie.

§4

Klub jest zawiązany na czas nieograniczony, posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

§5

Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą „Prawo o stowarzyszeniach” oraz niniejszym statutem.

§6

 1. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. Klub może prowadzić działalność nieodpłatną oraz odpłatną, z której przychód służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

§7

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych o podobnym celu działania.

§8

Klub może posiadać i używać własnych: pieczęci, logo, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział II
Cel i sposoby ich realizacji

 §9

Celem Klubu jest:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej tj. wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawę kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych .

§10

Klub swe cele realizuje w szczególności przez:

 1. Podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia oraz aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 2. Popularyzację sportu i rekreacji ruchowej poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem nordic walking,
 3. Organizację zawodów sportowych, oraz imprez sportowych i rekreacyjnych, a także uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez inne organizacje sportowe.
 4. Szkolenie i doskonalenie kadry trenersko – instruktorskiej poprzez organizację kursów, szkoleń, obozów szkoleniowych oraz udział w takich samych formach zajęć organizowanych przez inne organizacje sportowe.
 5. Organizowanie obozów i zgrupowań sportowych, rajdów, wyjazdów na imprezy sportowe mających na celu upowszechnienie sportu i rekreacji ruchowej.
 6. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu.

 §11

 1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw i realizacji celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników, w tym także członków Klubu.

 

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
 §12

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych;
 2. członków uczestników;
 3. członków wspierających;
 4. członków honorowych

 §13

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która ukończyła osiemnaście lat, o pełnej zdolności do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych,

2. Członkiem uczestnikiem może być osoba poniżej 18 roku życia, w tym osoba małoletnia poniżej 16 roku życia (za zgodą jej przedstawicieli ustawowych) Członek uczestnik z chwilą ukończenia 18 lat, uzyskuje wszelkie prawa członka zwyczajnego.

3. Członkiem wspierającym może być osoby fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wspiera finansowo, rzeczowo lub w inny sposób działalność Klubu Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia,

4. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla Klubu.

Nadawanie godności honorowego członka następuje na wniosek Zarządu Klubu, na podstawie uchwały Walnego Zebrania.

5. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Klubu, członków uczestników, oraz wspierających dokonuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię
i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu oraz gdy chodzi o członków wspierających – zakres deklarowanej pomocy.

6. Członkostwo Klubu nabywa się z dniem przyjęcia kandydatury przez Zarząd Klubu zwykłą większością głosów w drodze uchwały. O podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.

7. Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycielską dołączoną do wniosku o rejestrację Klubu, stają się jego członkami zwyczajnymi z chwilą dokonania rejestracji przez organ założycielski, tj. Prezydenta Miasta Rzeszowa.

§14

 1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym.

2. Członkowie uczestnicy Klubu mają prawo brać udział we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadań statutowych Klubu, które są do nich adresowane.

3. Członkowie wspierający mają prawo do uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym.

4. Wszyscy członkowie mają prawo do:

 • zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu;
 • uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub;
 • korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu;
 • korzystania z innych uprawnień na zasadach określanych przez Zarząd.

5. Zarząd może wprowadzić ograniczenia w korzystaniu z oferty i uprawnień oferowanych przez Klub, w odniesieniu do członków zwyczajnych i członków uczestników, którzy nie opłacają składki członkowskiej.

 §15

 1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:

 • troszczyć się o dobro i rozwój Klubu;
 • dbać o sprzęt i urządzenia Klubu;
 • brać czynny udział w działalności Klubu;
 • przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

2. Do obowiązków członków zwyczajnych i członków uczestników należy regularne opłacanie składek  członkowskich – jeżeli zadeklarują taką gotowość i godne reprezentowanie Klubu.

3. Członkowie wspierający są zobowiązani spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Klubu.

 

§16

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu,
 • skreślenia z listy członków w przypadkach określonych w punkcie 2 tego paragrafu,
 • śmierci członka,
 • ubezwłasnowolnienia,
 • utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 • rozwiązania Klubu.
 1. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków Klubu może nastąpić, jeżeli członek:
 • nie spełnia wymagań statutowych,
 • w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
 • działa na szkodę Klubu,
 1. nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres jednego roku.
 2. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz
  z uzasadnieniem.
 3. Z Klubu nie można wykluczyć członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed uprzednim odwołaniem ich ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 Rozdział IV
Władze Klubu oraz ich organizacja
 
§17

 1.Władzami Klubu są :

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków. W głosowaniu jawnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.

4. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa w razie złożenia pisemnej rezygnacji, utraty członkostwa, odwołania przez Walne Zebranie Członków lub śmierci.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz może zostać uzupełniony w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu

 §18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 • uchwalanie programu działania Klubu;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
 • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w wypadku przewidzianym w 16 ust.3;
 • uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian;
 • podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
 • podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku;
 • rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków.

 §19

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku,
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd :
 • z własnej inicjatywy;
 • na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 • na wniosek 3/4 liczby członków Klubu.
  1. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 lub 2 w ciągu 30 dni od upływu terminu, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu
   w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3 Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
  2. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić na piśmie lub mailowo o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 7 dni przed tym terminem.
  3. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

 §20

 1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne:
 • w pierwszym terminie gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków;
 • w przypadku gdy w oznaczonym terminie nie zbierze się wyżej podana ilość członków Klubu, Walne Zebranie Członków odbyte pół godziny później jest uprawnione do powzięcia ważnych uchwał, bez względu na liczbę obecnych i uprawnionych do głosowania członków Klubu.
 • Jeżeli Statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.
 1. W Walnym Zebraniu Klubu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
 2. Uchwały w sprawie zmian w statucie i rozwiązania Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania i gdy sprawy te są umieszczone w porządku obrad.

 §21

 1. Zarząd Klubu składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. W skład Zarządu wchodzą co najmniej: Prezes, Sekretarz i Skarbnik. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.
 3. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Walnego Zebrania Członków. Jeśli Walne Zebranie Klubu postanowi, że Zarząd będzie reprezentowany przez więcej niż trzy osoby, określenie pozostałych funkcji leży w kompetencji Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5. Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez tę władzę.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym Prezesa lub Sekretarza. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
 7. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu.
  W razie jego nieobecności zastępuje go wyznaczony członek Zarządu. Prezes pełni również funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.
 8. Członkowie Zarządu pracują społecznie, choć mogą wykonywać inne zadania w Klubie jako jego pracownicy.

§22

Do kompetencji Zarządu należy :

 1. kierowanie działalnością Klubu,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 3. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 4. określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,
 5. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 6. składanie sprawozdań z działalności Klubu,
 7. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
 8. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 9. Występowanie do władz i instytucji w sprawach pozyskiwania środków,
 10. Powierzanie członkom Klubu stałego bądź doraźnego wykonywania zadań niezbędnych do realizacji zadań statutowych,
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników, oraz ustalania ich wynagrodzeń,
 12. Podejmowanie uchwał o działalności odpłatnej w wybranym obszarze działalności pożytku publicznego.
 13. Podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach nie zastrzeżonych dla kompetencji innych władz Klubu, niezbędnych do prawidłowej statutowej działalności.

 §23

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym z przewodniczącego, jego zastępcy
  i sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

 §24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Klubu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności
  z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Klubu,
 2. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Klubu w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
 3. zwołanie Walnego Zebrania Klubu w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,
 4. składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie,
 5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu.

 §25

 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
 • upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania;
 • ustania członkostwa w Klubie;
 • zrzeczenia się udziału w tych organach;
 • odwołania przez Walne Zebranie Członków.

 

Rozdział V
Majątek i fundusze
§26

 

 1. Majątek Klubu mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.
 2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 3. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
 • składek członkowskich,
 • darowizn, zapisów i spadków,
 • dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego,
 • majątku Klubu,
 • ofiarności publicznej,
 • działalności odpłatnej,
 • innych źródeł.

§27

Klub nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Klubu, członków organów Klubu, pracowników Klubu oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 2. przekazywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,
 4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 §28

 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
 3. Do ważności pism i dokumentów nie rodzących skutków finansowych wymagany jest jeden podpis członka Zarządu: Prezesa lub Sekretarza albo innej osoby upoważnionej przez Zarząd Klubu.

 

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu
 §29
 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
 3. Jeżeli uchwała o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Klubu są Prezes
  i Sekretarz Zarządu Klubu.